Visit our global website in English to view content specific to your location and shop online. Visit our global website in English
to view content specific to your location and shop online.

© 2021 Tüm hakları saklıdır.

Kişisel Verilerin Korunması

Kullanıcı Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İnofab Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi (“İnofab”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır.

Kanun’un 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Aydınlatma Metni hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

İnofab, Kullanıcı tarafından üyelik girişi esnasında elektronik ortamda sağlanan özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, ortam ölçüm bilgisi, kullanıcı bilgisi, kullanıcı işlem bilgisi, görsel/işitsel veri, işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi, lokasyon bilgisi, pazarlama bilgisi ve talep/şikayet yönetimi bilgisine ilişkin verileri işlemektedir.

Özel nitelikli kişisel veri Kanun’un 6. maddesi kapsamında kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri kapsamaktadır.

İnofab, Kullanıcı’nın Spirohome Uygulaması’nı kullanması sırasında bu kullanım ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerez (Cookie) üzerinden elde edebilmektedir. Spirohome Uygulaması’nda sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Kullanıcı’nın Spirohome Uygulaması’ndan faydalanabilmesi,
 • Kullanıcı’nın hastalık seyrinin takibinin yapılabilmesi ve daha sonra izin verdiği yetkili kişilerin ilgili sonuçları izleyebilmesi,
 • Spirohome Uygulaması’na konu hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi için gerekli olan faaliyetlerin doğasından kaynaklanan işlemlerin yerine getirilmesi,
 • İnofab tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması,
 • İnofab’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnofab’in ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • İnofab’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası kapsamında İnofab’in sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda Kullanıcı’ya gerekli bilgilendirmelerin yapılması, Kullanıcı’nın Spirohome Uygulama’sı üzerindeki tecrübesinin iyileştirilmesi (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının yapılması vb.), Kullanıcı’ya yönelik kişiselleştirilmiş içeriklerin sunulması,
 • Kullanıcı’nın talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
 • İnofab’in sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İnofab’in sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması,
 • İnofab tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnofab tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilere sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

amaçlarıyla (“Amaçlar”)

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

İnofab, analitik amaçlı kullanılan segmentasyon ve pazarlama amaçlı çerezler de dahil olmak üzere çerezler (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere cihaza gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi veya cihaz hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini ve/veya mobil uygulamaları zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini ve/veya mobil uygulamayı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı gibi kullanıcı davranışlarının tespitine yönelik istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Kullanıcı dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan Kişisel Verileriniz; İnofab tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında, yurt içinde veya yurt dışındaki iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

İnofab, yukarıda anılan Amaçlar’ın yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya dışkaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda elektronik ortamda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak Spirohome Uygulaması üzerinden veya üçüncü tarafların aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı, ODTÜ Teknokent, Silikon Blok, 17/115, 06800 Çankaya, Ankara, Türkiye - info@inofab.health adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kullanıcı Açık Rıza Metni

İnofab Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi Kullanıcı Açık Rıza Metni kapsamında; ırk ve sağlığıma ilişkin veriler de dahil olmak üzere Spirohome Uygulaması’na kayıt olurken İnofab’a sağladığım ve/veya Spirohome Uygulaması’nın kullanımım sırasında oluşan kişisel verilerimin aşağıdaki amaçlarla işlenmesini kabul ediyorum.

 • Kullanıcı’nın Spirohome Uygulaması’ndan faydalanabilmesi,
 • Kullanıcı’nın hastalık seyrinin takibinin yapılabilmesi ve daha sonra izin verdiği yetkili kişilerin ilgili sonuçları izleyebilmesi,
 • Spirohome Uygulaması’na konu hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi için gerekli olan faaliyetlerin doğasından kaynaklanan işlemlerin yerine getirilmesi,
 • İnofab tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması.

Pazarlama Rıza Metni

İnofab Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi Aydınlatma Metni kapsamında; kişisel verilerimin aşağıdaki amaçlarla işlenmesini kabul ediyorum.

 • Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,
 • Kurum Hizmetlerinin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası,
 • Kurum Program ve Hizmetlerinin Planlanması ve İcrası,
 • Kurum Memnuniyet Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası.

Ticari Elektronik İleti

Kişisel verilerimin, program, ürün ve hizmetlerin önerilmesi ile tanıtılması için işlenmesini ve bu doğrultuda aşağıda belirttiğim iletişim bilgilerime reklam, promosyon, kampanya, tanıtım ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.