Visit our global website in English to view content specific to your location and shop online. Visit our global website in English
to view content specific to your location and shop online.

© 2022 Tüm hakları saklıdır.

Gizlilik Politikası
ve Kişisel Veriler Metni

Güncelleme Tarihi: 10.08.2021

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni (Politika), İnofab Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi (Şirket) tarafından yönetilen ve işletilen https://tr.inofab.health/ alan adlı internet sitesini (Site) ziyaret eden kişilerden (Kullanıcı) elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında Kullanıcılar’ı aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Şirket, Site içerisinde çerezler yoluyla kişisel veri elde etmektedir. Çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgiye İnternet Sitesi Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

1. Genel Açıklamalar

Şirket, Kullanıcılar’a ilişkin işlenen bilgilerin gizliliği, kullanılması ve ilgili diğer hususlarda bu Politika’yı benimser.

Kişisel veriler, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu sebeple, bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler, ilgili bilgilerin bir gerçek kişiye ait olması durumunda uygulanacaktır. İlgili bilgilerin tüzel kişilere ait olması halinde bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler dışındaki düzenlemeler uygulanır.

Şirket, kişisel verilerin gizliliğine önem verir ve bilgilerin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. Bu Politika, hangi tür verilerin toplandığını, bu verilerin nasıl kullanıldığı, gerekmesi halinde bu bilgilerin kimlerle paylaşıldığı, kişisel verilere ilişkin hakların neler olduğu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğine yönelik aydınlatmayı ve Şirket’in gizliliğe ilişkin benimsediği ilkeleri içerir gizlilik politikasıdır.

Kişisel veriler, aşağıda yer alan temel ilkeler doğrultusunda işlenir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

2. Veri Sorumlusu

İlgili mevzuat uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

3. İşlenen Veri Kategorileri ve Veri Türleri

Veri Kategorileri Veri Türleri
Kimlik Ad, soyad
İletişim Telefon numarası, e-posta adresi, şehir bilgisi
Müşteri İşlem Hangi ürünle ilgilenildiği, iletişime geçen kişinin mesajı
İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri
Pazarlama Çerezler aracılığıyla elde edilen veriler


4. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Şirket, kişisel verileri Site aracılığıyla iletişim formları başta olmak üzere elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, ilgili mevzuatta belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir şekilde elde etmekte ve aşağıda belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işlemektedir.

5. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Veri Kategorileri İşleme Amaçları Hukuki Sebepler

Kimlik

İletişim

Müşteri İşlem

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
İşlem Güvenliği
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İç Denetim/Soruşturma/ İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Pazarlama
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sizlerden aldığımız açık rızanız,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Yukarıda belirtilen ve açık rızanızı gerektiren veri işleme süreçlerine ilişkin açık rızanızı her zaman geri alabilirsiniz. Bu durumda mevzuattan kaynaklı yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla ilgili süreç kapsamındaki veri işleme faaliyetleri sonlandırılacaktır. Açık rızanıza ilişkin taleplerinizi bu Politika’nın 9’uncu maddesine uygun olarak Şirket’e iletebilirsiniz.

6. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

Kişisel verileriniz aşağıdaki alıcı gruplarına, belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılmaktadır.

Veri Kategorisi  Alıcı Grubu ve Aktarım Amacı

Kimlik

İletişim

Müşteri İşlem

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, bilişim altyapımızı sağlayan yurt içinde ve yurt dışındaki tedarikçilerimizle,
 • İletişim faaliyetleri ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, hizmet aldığımız toplu gönderim sağlayıcılarıyla,
 • Finans ve muhasebe süreçlerimizin yürütülmesi amacıyla hizmet aldığımız mali müşavirlerimizle ve denetim firmalarıyla,
 • Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla.

İşlem Güvenliği

 • Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla.

Pazarlama

 • Pazarlama çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, çerezler konusunda hizmet aldığımız yurt dışındaki tedarikçilerimizle.

7. Kişisel Verilerin Saklanması

Şirket tarafından elde edilen kişisel verilerin ilgili mevzuat uyarınca işleme şartlarının devam ettiği sürelere yönelik saklama ve işleme şartlarının ortadan kalkması halinde imha sürelerinin tespitinde aşağıda belirtilen ölçütlerden yararlanılmaktadır:

 • İlgili mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye uyulur. Anılan sürenin sona ermesiyle gerekli işlemler yapılır.
 • İlgili mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş ise bilgilerin saklanmasının ilkelere uygunluğu örneğin; verinin saklanmasında Şirket meşru bir amacının olup olmadığı sorgulanır. Mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığı tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

8. Değişiklikler ve Güncellemeler

Şirket veri sorumlusu olarak, Politika’yı ilgili mevzuata uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

Bu Politika, Site’ye yeni özellikler eklendikçe veya yeni öneriler geldikçe yeniden düzenlenebilir ve güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikleri Site’de yayımlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, Site’ye erişim sağlamaya devam ederseniz, Politika’daki değişikliklere izin vermiş sayılacaksınız. Bu nedenle, Site'ye her erişim sağladığınızda Politika'yı yeniden gözden geçirmenizi öneririz. Bu belge en son 10.08.2021 tarihinde güncellenmiştir. Politika hükümleri değiştiği takdirde, yayımlandığı tarihte yürürlük kazanır.

9. İlgili Kişinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanabilir olduğu durumlarda

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) uygulanabilir olduğu durumlarda ise aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Erişim hakkı - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işleniyorsa, kişisel verilerinize ve kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilere erişme,
 • Düzeltme hakkı - Hatalı olduğuna inandığınız herhangi bir bilginin Şirket tarafından düzeltmesini veya eksik olduğuna inandığınız bilgilerin tamamlanmasını talep etme,
 • Silme hakkı – GDPR’da öngörülen koşullar altında kişisel verilerin silmesini talep etme,
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı - GDPR’da öngörülen koşullar altında kişisel verilerin işlenmesini kısıtlamasını talep etme,
 • İşlemeye itiraz etme hakkı - Kişisel verilerin işlemesine GDPR’da öngörülen koşullar altında itiraz etme,
 • Veri taşınabilirliği hakkı – Şirket tarafından toplanan verilerin başka bir kuruluşa veya belirli koşullar altında doğrudan veri sahibine aktarılmasını talep etme,
 • Profilleme dâhil işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Şirketimiz internet sitesinden erişebileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak ve bu formdaki yöntemleri kullanarak, [Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Blv. No: 17/115 Çankaya/Ankara] adresine fiziken yazılı olarak, tarafınıza tanımlı olan güvenli elektronik imzayla veya mobil imzayla imzalanarak, KEP adresiniz vasıtasıyla Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresi olan [inofab@hs06.kep.tr] adresine e-posta göndererek veya bizlere daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [veri@inofab.health] adresimize e-posta göndererek; ilgili mevzuatta yer alan asgari başvuru şartlarını sağlayacak şekilde ileterek; gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

İlgili kişiler olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun ilgili mevzuatta yer alan asgari başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından ilgili mevzuatta belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bizim veya verilerinizi ilettiğimiz bir kişinin haklarınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız, ülkenizdeki veri koruma otoritesine ve diğer yetkili denetim makamlarına şikâyette bulunabilirsiniz.